• 15 jaar ervaring
  • Persoonlijke benadering
  • 100% kwaliteit
  • De beste service
  • 100% maatwerk

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
SANDEO GIETVLOEREN: uitvoerende partij
Opdrachtgever: de persoon die een door SANDEO GIETVLOEREN gedane aanbieding heeft geaccepteerd
voorwaarden: de algemene voorwaarden en de eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden die zijn vermeld in de e-mail correspondentie of op de website.
offerte: een aanbieding van SANDEO GIETVLOEREN om een bepaalde opdracht tegen een bepaalde prijs uit te voeren
opdrachtbevestiging: de in de aanbieding of offerte gemelde uit te voeren opdracht, welke door opdrachtgever is aanvaard
materialen: producten en overige goederen die in de opdracht staan gespecificeerd en die worden gebruikt om de opdracht te verwezenlijken.

Artikel 2. Gelding van de voorwaarden
Uit hoofde van de offerte en opdrachtbevestiging hebben de relevante voorwaarden gelding tussen SANDEO GIETVLOEREN en de opdrachtgever. Met het aanvaarden van de opdracht gelden tussen SANDEO GIETVLOEREN en de opdrachtgever alle bij bestellingen gehanteerde voorwaarden en procedures, waaronder deze voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de opdracht
1. Er kan alleen een opdracht tot stand komen nadat tussen opdrachtgever en SANDEO GIETVLOEREN afstemming heeft plaatsgevonden over de opdracht, leidend tot een offerte. In de offerte genoemde prijzen gelden gedurende 30 dagen, binnen welke periode de offerte door de opdrachtgever kan worden aanvaard middels het indienen van een opdrachtbevestiging.
2. Na bevestiging van de opdracht kan wijziging van de overeenkomst alleen tot stand komen na instemming van SANDEO GIETVLOEREN
3. SANDEO GIETVLOEREN zal na ontvangst van de opdrachtbevestiging een emailbericht sturen ter bevestiging van de opdracht, onder vermelding van de verwachte duur van uitvoering.

Artikel 4. Annulering
1. De getekende overeenkomst en/of bevestiging per mail kan binnen 72 uur kosteloos worden geannuleerd, mits de uitvoering binnen een termijn van 6 weken plaatsvindt.
2. Bij annulering na deze periode brengt SANDEO GIETVLOEREN 25% van de in de overeenkomst opgenomen prijs in rekening.
3. Indien de getekende opdracht en/of bevestiging per mail binnen 3 weken voor de overeengekomen datum van de start van onze werkzaamheden wordt geannuleerd, brengt SANDEO GIETVLOEREN 50% van de overeengekomen prijs in rekening.

Artikel 5. Prijs en Betaling
1. De in de offerte aangegeven kosten gelden na bevestiging van de opdracht als overeengekomen prijs voor uitvoering van de in de offerte neergelegde opdracht.
2. Voor alle overeenkomsten geldt voor opdrachtgever de volgende betalingsverplichting: 50% bij opdrachtbevestiging, 50% voorafgaand aan de start van de werkzaamheden verbonden aan de opdracht. SANDEO GIETVLOEREN zal facturen versturen op basis van deze betalingsverplichtingen.

3. De betaling dient te geschieden door betaling op het door SANDEO GIETVLOEREN aangewezen rekeningnummer, zoals opgenomen op de offerte. De aan de betaling verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.
4. Facturen van SANDEO GIETVLOEREN dienen te worden voldaan binnen zeven dagen na toezending. Indien tijdige betaling uitblijft is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Verzuim heeft tot gevolg dat de opdrachtgever de betaling van de factuur, kosten en schadevergoeding kan vorderen.
5. SANDEO GIETVLOEREN is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden als niet aan het bepaalde in artikel 4 lid 4 is voldaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Opdracht / Levering
1. Voor de opdracht wordt een indicatie van de verwachte aanvang en duur van de uitvoering gegeven. De aldus aangegeven periode vormt geen fatale termijn, tenzij hierover schriftelijk een andere afspraak is gemaakt. Als opdrachtgever bekend wordt met omstandigheden die de planning van de uitvoering van de opdracht belemmeren, wordt dit per omgaande aan SANDEO GIETVLOEREN gemeld.
2. De door SANDEO GIETVLOEREN uitgevoerde opdracht wordt als werk opgeleverd met een opleveringsrapportage. Met overdracht van deze rapportage wordt de eigendom van het geleverde werk overgedragen.
3. Als de opdrachtgever nalatig blijft in zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst, is SANDEO GIETVLOEREN gerechtigd de geleverde goederen in eigendom te vorderen en heeft zij de bevoegdheid hiervoor gebouwen en terreinen te betreden.

Artikel 7. Garantie
1. SANDEO GIETVLOEREN verzorgt de aanleg van een hoogwaardige gietvloer. Voor de compleet door SANDEO GIETVLOER wordt vanaf de oplevering een garantie van vijf jaar geboden ten aanzien van gebrekkig materiaal of gebrekkig geleverde diensten, doch uitsluitend voor gebreken die zich door normaal gebruik openbaren.
2. De aanspraak op terugbetaling van de overeengekomen prijs op basis van de garantie vervalt in die zin dat de wederpartij na één jaar nog maximaal 80% vergoedt krijgt, na 2 jaar nog maximaal 60% vergoedt krijgt etc. totdat er na 5 jaar geen vergoeding meer aan de orde is.
2. De onder 1 gegeven garantie vervalt indien:
a. SANDEO GIETVLOEREN niet de volledige opdracht voor aanleg van de vloer heeft verkregen.
b. door de opdrachtgever andere eisen zijn gesteld dan bekend bij SANDEO VLOEREN ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
c. door opdrachtgever of derden reparatiewerkzaamheden zijn verricht, zonder dat schriftelijke toestemming van SANDEO GIETVLOEREN
d. de vloer niet wordt gebruikt of onderhouden zoals door SANDEO GIETVLOEREN is aangegeven
e. de vloer eerder wordt belast dan is voorgeschreven door SANDEO GIETVLOEREN.
3. Als de opdrachtgever een beroep wil doen op de garantie, dient hij het gebrek zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk schriftelijk aan SANDEO GIETVLOEREN voor te leggen. Een beroep op garantie zal worden opgeschort indien de opdrachtnemer niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4. De opdrachtgever zal bij een beroep op garantie de adviezen en instructies van SANDEO GIETVLOEREN opvolgen.

Artikel 8. tekortkoming en reclame
1. In geval van gedeeltelijke niet-levering door SANDEO GIETVLOEREN vindt gedeeltelijke ontbinding plaats, waarbij overeenkomstig de aard en de omvang van de tekortkoming wordt vastgesteld, welk gedeelte van de offerteprijs verschuldigd blijft.
2. Bij constatering van eventuele gebreken aan de uitgevoerde opdracht, dient opdrachtgever SANDEO GIETVLOEREN hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uren schriftelijk te informeren.
3. Het recht van reclame van bij oplevering geconstateerde gebreken, dan wel gebreken die bij oplevering geconstateerd hadden moeten zijn, vervalt 10 dagen na afgifte van het opleverrapport. Bij reclame dient de opdrachtgever het gebrek zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk schriftelijk aan SANDEO GIETVLOEREN voor te leggen.
4. Geringe afwijkingen in maat, kleur of structuur kunnen geen grondslag vormen voor het niet accepteren van het verslag van oplevering of het indienen van reclames.

Artikel 9 Beperking Aansprakelijkheid
1. Behoudens opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid voor SANDEO GIETVLOEREN in geval van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot maximaal 50% van de in de offerte overeengekomen som. In geen geval zal de aansprakelijkheid van SANDEO GIETVLOEREN voor directe schade, hoe dan ook ontstaan, meer bedragen dan € 4.000,-.
2. SANDEO GIETVLOEREN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en andere schade welke niet direct aan de uitvoering van de opdracht is verbonden.
3. Uitgesloten van schadevergoeding is schade door:
a. werking in de ondergrond
b. vochtwerking vanuit de ondergrond
c. osmose
d. adervorming
e. thermische belasting
f. door SANDEO GIETVLOEREN gebruikte vloeistoffen
Dan wel een combinatie van de hiervoor genoemde factoren.

Artikel 10. Overmacht
Indien uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd door overmacht is SANDEO GIETVLOEREN niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:
a. overmacht van toeleveranciers
b. geen of gebrekkige nakoming van toeleveranciers
c. overheidsmaatregelen
d. oorlog
e. staking en werkbezetting
f. algemene vervoersproblemen
g storing in benodigde nutsvoorzieningen
h. extreme weesomstandigheden.
De koper kan de rechten uit de overeenkomst niet aan derden overdragen.

Artikel 11. Voorbereidingen door opdrachtgever
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de in de offerte gespecificeerde omstandigheden bij aanvang van de werkzaamheden zijn ingevuld. Daarbij hoort een ruimte die bezemschoon, egaal, ontruimd en tochtvrij is.
2. Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht dient ter plaatse een werkende verwarming en adequate energie- en watervoorziening aanwezig te zijn.
3. De opdrachtgever zorg ervoor dat SANDEO GIETVLOEREN onbelemmerde toegang heeft en ongestoord de opdracht uit kan voeren.
4. Afhankelijk van de ondergrond gelden specifieke voorwaarden die in de offerte met de opdrachtgever worden gedeeld.
5. Bij onvoldoende invulling van de in dit artikel neergelegde voorbereidingen, is SANDEO GIETVLOEREN gerechtigd de uitvoering op te schorten tot aan de voorwaarden is voldaan en komen de gevolgen daarvan volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12. Uitsluiting ontbinding
Partijen doen afstand van de bevoegdheid om eventueel op grond van het bepaalde in artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek de overeenkomst te ontbinden, behoudens, voor wat SANDEO GIETVLOEREN betreft, het bepaalde in artikel 4, dan wel wanneer opdrachtgever komt te verkeren in één van de volgende situaties:
a. blijvende toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen;
b. hij in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend;
c. hij in surseance van betaling verkeert, of een verzoek daartoe is ingediend;
d. anderszins redelijkerwijs te voorzien is dat hij niet langer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst kan voldoen. .

Artikel 13. Slotbepalingen
1. Op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 14. Aanduiding
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene verkoopvoorwaarden SANDEO GIETVLOEREN 2022.